Donanım Tasarım, Mekanik Tasarım, Elektromekanik Paketleme ve Montaj, Kablaj Tasarımı ve Üretimi, RFIU Anahtarlama Birimi, RF Birleştirme ve Anahtarlama Birimi, RF Anahtarlama Birimi, ASU Anahtarlama Birimi, RF REM Kartı, RF GÖM Kartı, SENTEZOR Kartı, Savunma Sanayi, Havacılık Sanayi

SATIŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI


Prodesa Mühendislik Danışmanlık İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.

Satış Şartları ve Koşulları

1. KABUL  

Bütün siparişler, Satıcının geçerli/uygun üretim tesisinde Satıcı tarafından kabulüne tabidir. “Şartlar ve Koşullar” topluca, burada yer alan şartlar ve koşulları, Satıcının herhangi bir “Satış Şartları ve Koşullarına İlave” dokümanı ve Satıcının fiyat teklifinde belirtilen şartlar ve koşulları ifade etmektedir. “Sözleşme”, satın alma siparişine eklenen ve siparişin parçası addedilen bu Şartlar ve Koşullar dahil olmak üzere bu siparişin kabul edilmesinden doğan sözleşme ve ekleri anlamına gelmektedir. Alıcı kaynaklı bütün şartlar ve koşullar, bu Şartlar ve Koşullar tarafından geçersiz kılınmıştır ve yazılı olarak özellikle kabul edilmedikçe ve Satıcının bir usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilcisi tarafından imzalanmadıkça Alıcı ve Satıcı arasındaki sözleşmenin bir parçası olmayacak ya da sonradan bir parçası haline gelmeyecektir. Varsa, siparişin alındığına dair teyit kopyasının imzalanması ve Alıcıya geri gönderilmesi de dahil olmak üzere herhangi bir siparişin alındığının teyidi, Satıcı tarafından herhangi bir ilave ya da farklı şart ve/veya koşulun kabul edildiği anlamına gelmediği gibi, Satıcının kendi içinde girişimlere başlamış olması da, ilave ya da farklı şart ve koşulları içeren bir siparişin kabul edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. 

2. FİYATLAR  

Fiyatlar ve sevkiyat başlama, tedarik ve teslim süreleri, ham maddelerin, bileşenlerin ve işi maliyeti ve elverişliliği ile ilgili değişiklikler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın sair nedenlerden ötürü bildirimde bulunmaksızın değişikliğe tabidir. Bu türden değişiklikler, bütün rezerve edilmiş ve/veya teyit edilmiş tüm siparişlere, ödenmemiş fiyat tekliflerine ve Alıcı’nın sipariş talimatlarına da uygulanır. Fiyatlar Ex Works (INCOTERMS 2010)’e göre düzenlenir. Navlun ücretleri, aksi belirtilmedikçe, “Önceden ödemeli ve faturaya ilavelidir”. 

3. VERGİLER  

Fiyatlar, hiçbir satış, kullanım, vergilendirme, mülkiyet, ihracat, ithalat vergilerini ya da işleme yerel, eyalet, federal ya da yabancı devletler tarafından yüklenebilecek diğer sair vergileri içermez. Bu tür vergiler, Alıcının sorumluluğundadır. 

4. TESLİMAT  

Satıcı tarafından aksi üzerinde anlaşmaya varılmadıkça, bütün sevkiyatlar Ex Works (INCOTERMS 2010) Satıcının fabrikasında yapılır. Bir umumi nakliyeciye ya da lisanslı kamyoncuya yapılacak teslimatlar, Alıcıya teslimat teşkil eder, bu noktada Malların zilyedliği ve taşımadaki bütün kayıp ya da zarar riski Alıcı’ya geçer. Alıcı, MALLARIN nakliyesinin ayarlanmasından ve masraflarının karşılanmasından sorumludur. Hiçbir şekilde Satıcı, teslimattaki gecikmelerden kaynaklanan hiçbir zarar ya da masraf için yükümlü tutulamaz. Satıcı sevkiyatı yapmaya hazır iken Alıcı teslimatı geciktirirse, ödeme koşulları, Satıcının sevkiyatı yapmaya hazır olduğu tarih itibariyle teslimat yapılmış gibi işletilecektir. Malların muamelesi, bakımı ve gözetimi ile ilişkili bütün masraflar, Alıcı’ya aittir.. Malların, Alıcı tarafından kabul edilmesi, bütün gecikmeye ilişkin taleplerden feragat edildiği anlamına gelir. Alıcı ve Satıcı, Satıcının bu siparişi gerçekleştirmesinde “ZAMANIN ESASLI UNSUR TEŞKİL ETMEDİĞİNİ” kabul ederler. Satıcı, ödeme koşullarını, fiyatı ya da siparişin başka koşul ve şartlarını etkilemeksizin belirtilen teslimat tarihlerinden en fazla beş (5) gün öncesine kadar Malları sevk etme hakkını saklı tutar. Satıcı, doğal afetler, Alıcının fiilleri, sivil ya da askeri mercilerin fiilleri, öncelikler, yangın, grevler, sel baskınları, terörist eylemler, isyanlar, salgın hastalıklar, karantina, savaş, ayaklanmalar, nakliye gecikmeleri, halk düşmanı eylemleri, gereken iş gücünün, materyallerin ya da üretim tesislerinin sağlanamaması ya da bu sayılanlara benzer diğer sebeplere bağlı olarak yaşanan gecikmeler ya da temerrütler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kendisinin ya da alt yüklenicilerinin makul kontrolü dışındaki sebeplere bağlı olarak teslimatın kısmen ya da tamamen gecikmesinden ya da imalatın yapılmamasından ötürü sorumlu değildir. Bu türden gecikme veya temerrüt halinde, teslim tarihi gecikme nedeniyle kaybedilen süre kadar uzatılır. 

5. ÖDEME KOŞULLARI  

Ödeme koşulları, Satıcının fiyat teklifinde aksi ifade edilmedikçe peşin ve nakittir. (i) Aylık %1.5 (yıllık %18) faiz oranındaki ya da (ii) geçerli kanun altında izin verilen maksimum orandaki temerrüt faizi, hangisi daha az ise, vadesi geçmiş hesaplara işletilebilir. Cari hesaba dayalı bütün sevkiyatlar, Satıcının kredi departmanının onayına tabidir. 

6. SINIRLI GARANTİ  

Satıcı, satılan Malların, aşağıda belirtilen Garanti Süresi için malzeme ve işçilik bakımından ayıptan ari olduğunu garanti eder. Satıcı Malları için sadece ilk Alıcıya garanti verir. Bir Alıcının tasarımlarına ya da spesifikasyonlarına göre tamamen ya da kısmen, inşa edilen ya da edinilen Mallar için Satıcının hiçbir garantisi yoktur. Bu Bölümdeki bu açık garanti,

TİCARİ ELVERİŞLİLİK GARANTİSİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK (SATICI TARAFINDAN BİLİNEN YA DA BİLİNMEYEN) GARANTİSİ de dahil olmak üzere kanun gereğince ya da başka türlü açık ya da dolaylı mevcut olabileck diğer tüm garantilerin yerine geçer ve bunları bertaraf eder, tüm bu tür garantiler Satıcı tarafından açıkça reddedilmiştir ve Alıcı tarafından da feragat edilmiştir. Ayıplara dair yazılı ihbar, Garanti Süresi içinde olmak kaydıyla herhangi bir ayıbın ilk keşfedilişinden itibaren derhal ve en geç sekiz (8) gün içinde Satıcıya yapılmalıdır. Ayıplı olduğu iddia edilen Mallar ya da parçalar, www.kollmorgen.com.tr adresinde mevcut olan Satıcının iade kılavuzlarına uygun olarak Satıcıya iade edilmelidir. Satıcının yegane yükümlülüğü ve buna mukabil Alıcının tek giderimi Satıcı’nın kendi seçimine bağlı olarak, Ürünü tamir etmek ya da değiştirmek ya da Alıcıya ayıplı olduğu iddia edilen Ürünün satın alma fiyatına eşit bir miktarda bir kredi tahsis etmektir. Hiçbir koşul altında, Satıcı, Satıcının Mallarının Alıcının ekipmanlarından sökülmesi ya da Alıcının ekipmanlarına yeniden takılmasından sorumlu değildir. Satıcının herhangi bir vekili, distribütörü ya da temsilcisi dahil hiçbir şahıs, Satıcı tarafından üretilen Mallar ile ilgili Satıcı adına hiçbir beyan ve taahhütte bulunma veya garanti verme yetkisine sahip değildir. Alıcı, bu Sözleşme tahtında satın alınacak Malları kendi inisiyatifiyle seçtiğini ve Satıcının Malların herhangi bir uygulamadaki performansı için Alıcıya karşı hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacağını kabul ve beyan etmiştir. Satıcının, Satıcının fiyat teklifinde (“Fiyat Teklifi”) yer alan koşullara uygun olarak Alıcıya herhangi bir hizmet (“Hizmetler”) tedarik etmesi halinde bu Hizmetler, fiyat Teklifinde yer alan Hizmetler tanımı kapsamında ve yoksa bu Şart ve Koşullara uygun olarak tedarik edilmektedir. 

7. GARANTİ SÜRESİ  

Tüm Ürünler teslim tarihinden itibaren iki (2) yıl süre için garanti edilir. 

8. YAZILIM GARANTİSİ 

Materyalde ya da Alıcıya satılan Mallara dahil edilebilen bilgisayar yazılımı programları, verilen dokümantasyonda tanımlanan belirli bir iş takımını gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır ve “OLDUĞU GİBİ” sunulmuştur. Yazılım programlarının özelliklerinin Alıcının taleplerine uygun olup olmadığını tespit etmek Alıcının sorumluluğudur ve Alıcı, yazılım programlarının doğru şekilde çalıştığını teyit etmelidir. Alıcı, bu tip yazılım programlarının gizli ayıplara sahip olabilecek karmaşıklıkta olduğunu ve Satıcının, bütün yazılım özelliklerinin tedarik edildiği gibi doğru şekilde çalışacağına dair hiçbir garanti vermediğini kabul eder. Satıcının otomasyon sunucularının kullanımı için, otomasyon sunucusuna düzgün olmayan şekilde verilerin okunması ve yazılması, otomasyon sunucu yazılımı fonksiyonunun bozulmasına yol açabilir ve otomasyon sunucusunun ve/veya otomasyon sunucusuna program yazımının çökmesine sebep olabilir. Verilerin otomasyon sunucusuna düzgün olmayan bir şekilde okunması ve yazılması, o otomasyon sunucusu tarafından kontrol edilen cihazın fonksiyonunun bozulmasına yol açabilir. Satıcı, verilerin otomasyon sunucusuna düzgün olmayan bir şekilde okunması ve yazılmasına bağlı olarak herhangi bir cihaza verilen zarardan ya da herhangi bir cihazın sebep olduğu zarardan ötürü sorumlu tutulamaz. 

9. SORUMLULUK SINIRLAMASI  

AKSİ HERHANGİ BİR HÜKME BAĞLI OLMAKSIZIN, BU SÖZLEŞMENİN İFASINDAN, GEÇ İFASINDAN YA DA İHLALİNDEN KAYNAKLANAN VE KAR KAYBI DAHİL FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN VE SÖZ KONUSU TALEPLER İSTER SÖZLEŞMEYE, İSTER HAKKANİYET PRENSİPLERİNE, İSTER HAKSIZ FİİLE İSTERSE BAŞKA ESASLARA DAYANSIN SATICI HİÇBİR ÖZEL, TESADÜFİ, DOLAYLI YA DA SONUÇ İTİBARLI ZARARLARDAN, SORUMLUOLMAYACAKTIR. SATICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SATICININ BU SÖZLEŞME’DE ÖNGÖRDÜĞÜ GARANTİYE UYGUN OLARAK AYIPLI MALZEME YA DA İŞÇİLİK SEBEBİYLE SATICININ AYIPLI OLDUĞUNA KANAAT GETİRDİĞİ HERHANGİ BİR ÜRÜNÜ YA DA PARÇAYI KENDİ ONAYLI TAMİR TESİSİNDE (KENDİ SEÇİMİNE BAĞLI OLARAK VE YUKARIDA İFADE EDİLDİĞİ ÜZERE) MÜNHASIRAN TAMİR ETMESİ YA DA DEĞİŞTİRMESİ İLE SINIRLIDIR. HİÇBİR ŞEKİLDE SATICININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BU YÜKÜMLÜLÜĞE SEBEP OLAN ÜRÜNÜN SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR. BU PARAGRAF HÜKMÜ, BU SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ YA DA FESHEDİLMESİ HALİNDE DAHİ YÜRÜRLÜKTE KALMAYA DEVAM EDECEKTİR.

10. GENEL TAZMİNAT  

Alıcı, sipariş kapsamındaki Mallar’ ın Alıcının ya da Alıcının ilgili selefinin mülkiyeti ya da kontrolü altındayken, sebebiyet vereceği yaralanmalar ya da kişilere ya da mülke gelen zararlar için Satıcı’ yı her türlü yükümlülükten muaf tutacaktır ve bütün masraf ve vekalet ücretlerini ödeyecektir. 

11. PATENT TAZMİNATI  

Satıcı, bu bölümde hususen olarak belirtilenler haricinde hiçbir patentin, ticari markanın, telif hakkının, ticari takdim şeklinin, ticari sırrın ya da benzer hakların ihlali bakımından hiç bir yükümlülük altına girmeyecektir. Satıcının herhangi bir yükümlülüğü, bu Sözleşme’nin başka bölümlerinde belirtilenler ile sınırlı olacaktır. Satıcı, bu bölümde ortaya konan sınırlamalara ve koşullara tabi olarak patentlerin, ticari markaların, telif haklarının, ticari takdim şekillerinin ve ticari sırların (bundan böyle topluca “Fikri Mülkiyet Hakları” olarak anılacaktır) ihlal iddialarına karşı Alıcıyı müdafaa ve tazmin edecek ve koruyacaktır. Satıcı, Alıcıya satılan bir kalemin (“Kalem”) üçüncü bir şahsın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal ettiğine dair bir iddiaya dayanılarak açılan herhangi bir davada müdafaasını masrafları kendine ait olmak üzere yapacaktır ve davada sonucunda hükmedilen herhangi bir tazminat bedelini ödeyecektir. Satıcının, Alıcıyı müdafaa ve tazmin etme yükümlülüğü, Alıcının bu ihlal iddialarını öğrendikten sonraki on (10) gün içinde Satıcıya bildirimde bulunmasına bağlıdır ve Satıcı, ihtilafın halli ya da uzlaşma için gerçekleştirilecek bütün müzakereler dahil olmak üzere iddialara ya da davalara karşı yapılacak savunmalarda yegane kontrol sahibi olacaktır. Bir Kalemin, bir üçüncü şahsın Fikri mülkiyet Haklarını ihlal eden bir iddiaya tabi olması halinde, Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak, Alıcı’nın Kalemi kullanmaya devam etmesini sağlayabileceği gibi, ihlali gidermek amacıyla bu Kalemi değiştirebilir ya da modifiye edebilir ya da Kalemin iadesini teklif edebilir ve beraberinde makul bir yıpranma payını düşerek satın alma fiyatından ücret iadesi yapabilir. Yukarıdakilere bağlı olmaksızın, Satıcı’ nın, Alıcı tarafından sağlanan bilgilere dayanan ya da tasarımları tamamen ya da kısmen Alıcı tarafından belirlenen Kalemlere ilişkin olarak yönlendirilen ihlal iddiaları için ya da Kalemlerin modifikasyonundan, birleştirilmesinden ya da bir sistem içinde kullanılmasından kaynaklanan ihlaller için hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bölümün yukarıdaki hükümleri, Satıcının yegane ve inhisarı yükümlülüklerini ve buna mukabil Alıcının da Fikri Mülkiyet Haklarının ihlali halinde elde edebileceği yegane ve inhisarı tazminatı teşkil eder. Bir talebin Alıcı tarafından tedarik edilen bilgilere dayanması ya da bir Kalemin tasarımının tamamen ya da kısmen Alıcı tarafından belirlenmesi halinde Alıcı, bu şekilde bir Kalemin herhangi bir patent, ticari marka, telif hakkı, ticari takdim şekli, ticari sır ya da herhangi benzer bir hakkı ihlal etmesinden kaynaklanan bütün masraflara, giderlere ya da hükümlere karşı Satıcıyı müdafaa ve tazmin edip koruyacaktır. 

12. MÜLKİYET HAKLARI  

Bu siparişin yerine getirilmesi için geliştirilen, yapılandırılan ya da başka türlü gerekli olan bütün desenler, aletler, şablonlar ve fikstürler, çizimler, tasarımlar, yazılımlar ve diğer materyaller ve veriler, bedellerine bakılmaksızın, Satıcının malı olacaktır ve Satıcının mülkiyetinde ve kontrolünde kalacaktır. Bu siparişte hususi olarak öngörülen haller haricinde, Alıcı, bu siparişle ilgili hiçbir teknik veri, Fikri Mülkiyet Hakkı ya da yazılım üzerinde hiçbir hakka sahip değildir. Satıcının bu siparişle bağlantılı olarak Alıcıya mülkiyet haklarına ilişkin bilgi, çizim, tasarım ya da veri sağlaması/paylaşması halinde, Alıcı bu bilgilerin, çizimlerin ya da verilerin, Satıcının yetkilisinin yazılı izni alınmaksızın bir üçüncü şahsa ifşa edilmemesini ya da Alıcı tarafından kullanılmamasını kabul eder. 

13. MALLAR ÜZERİNDEK HAK; TEMERRÜT; TASFİYE  

Alıcı ve Satıcı arasındaki bu Sözleşme’nin ya da herhangi başka bir anlaşmanın koşulları altında Alıcının iflas etmesi ya da Alıcının herhangi bir sebeple temerrütte olması halinde, Satıcı, başka herhangi bir işlem yapma gereksinimi olmaksızın Satıcının seçimine bağlı olarak, siparişin gerçekleştirilmesini tamamen ya da kısmen durdurmaya, sevkiyatları tamamen ya da kısmen durdurmaya, ve/veya sevk halindeki Malları geri çağırmaya, bunları geri almaya ve Satıcı tarafından Alıcı hesabına depolanmakta olan bütün Malların mülkiyetini geri almaya, yetkili olacaktır. Alıcı, bu şekilde alıkonulan, geri alınan, geri çekilen veya yeniden sahip olunan tüm Malların Satıcı’ nın mutlak mülkiyeti olarak değerlendirileceğini onaylamaktadır. Yukarıdakiler, hiçbir şekilde, sözleşme, kanun ya da hakkaniyet prensipleri tahtında Satıcı’ nın sahip olduğu hiçbir hak ya da talebi sınırlayıcı olarak yorumlanamaz. 

14. SATICI TARAFINDAN FERAGAT ETMEME HÜKMÜ  

Şart ve Koşullar’ ın herhangi bir hükmünden Satıcı tarafından feragat edilmesi, başka herhangi bir hükmünden de feragat olarak yorumlanmayacaktır. Satıcı tarafından herhangi bir zamanda bu Şart ve Koşulların herhangi bir hükmünün uygulanmaması, bu hükümlerden feragat edilmesi anlamına gelmeyecektir ya da Satıcının bu hükümleri herhangi bir zamanda uygulama hakkına halel getirmeyecektir. Bu Şart ve Koşulların herhangi bir hükmünün, kanunlara göre geçersiz ya da uygulanamaz addedilmesi halinde, tüm diğer hükümler geçerli ve yürürlükte kalacaktır. 

15. TEMLİK  

Alıcı, Satıcının önceden alınmış yazılı izni olmaksızın, tamamen ya da kısmen, siparişi devir ve temlik etmeyecektir, alt sözleşme yapmayacaktır ya da başka türlü transfer etmeyecektir. Bu şekilde Satıcının önceden alınmış yazılı izni olmaksızın yapılan herhangi bir devir, alt sözleşme ya da transfer işlemi geçersiz olacaktır. 

16. DEĞİŞİKLİKLER  

Siparişin tamamındaki ya da bir kısmındaki değişiklikler sadece Satıcının onayıyla ve sevk edilecek Malların hem fiyatında hem de tarifesinde yapılacak adil bir ayarlamaya izin verecek şartlar altında yapılabilecektir. Değişiklikler, sadece Alıcının yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak Satıcıya bildirilmesi üzerine kabul edilecektir ve uygulamaya konulacaktır. 

17. FESİH 

Siparişin tamamen ya da kısmen feshi, sadece Satıcının önceden alınmış yazılı izniyle ve Satıcı’ nın zararlarına karşı tazmin edilmesini ve adil bir kar elde etmesini sağlayacak koşullar altında yapılacaktır. 

18. HAKLARIN KORUNMASI  

Satıcı’ nın, Alıcı’ ya halihazırda satılan Mallar üzerinde değişiklik ya da geliştirme yapmak gibi herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın Satıcı, Malların tasarımında ve içine eklenen materyallerde müteakip geliştirmeler ve değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. 

19. İNCELEME VE MALLARIN KABULÜ  

Bu sipariş altında tedarik edilen Malların nihai incelemesi ve kabulü, Malların Alıcının tesisinde kabulünden itibaren sekiz (8) gün içinde Alıcı tarafından yapılacaktır. Alıcının Malları, yukarıdaki süre içinde incelememesi ve yazılı olarak reddetmemesi, Malların kabul edildiği anlamına gelecektir. Alıcının kaynak denetleyicisinin, inceleme ve kabulü gerçekleştirmek üzere görevlendirilmesi halinde, ilgili test dokümantasyonunun kaynak denetleyicisi ya da Alıcı’nın yetkili temsilcisi tarafından imzalanması, Malların Alıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelecektir. 

20. KURULUM  

Bütün Mallar, Alıcı tarafından ve masrafları Alıcıya ait olmak üzere kurulacaktır. Alıcının, Satıcının hizmetlerini talep etmesi halinde, bu hizmet, söz konusu hizmetin gerçekleştirilme zamanında uygulanan tarife üzerinden tedarik edilecektir ve seyahat, otel faturaları ve genel giderler dahil tüm diğer masraflar ilave edilerek ücretlendirilecektir. 

21. GEÇERLİ KANUN  

Bu sipariş’ e Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak ve buna göre yorumlanacaktır. 

1980 Uluslararası Mal Satışı için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (UNCISG) geçerli olacağı işlemler bakımından ve sipariş taraflarının anlaşmazlıkların çözümü için kabul ettikleri yargı yerine rağmen, bu Şart ve Koşullar dahil olmak üzere bu Sözleşme’nin Tarafları’ nın hak ve yükümlülüklerine, UNCISG’ nin hükümleri uygulanmayacaktır.  Taraflar, Ankara mahkemelerini ve icra dairelerini, bu siparişten ve siparişin ayrılmaz bir parçası olan bu Satış Şart ve Koşullarından kaynaklanan bütün anlaşmazlıkların çözümü için inhisarı olarak yetkilendirmişlerdir. 

22. İHRACAT KISITLAMALARI  

Alıcı, Satıcı’ nın teknik Bilgisi’nin veya bunun doğrudan Ürünü’ nün, Türkiye veya diğer idari makamlardan gerekli lisans ve izinler alınmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak ihracını veya yeniden ihracını yapamaz. Alıcı, Türkiye idari birimlerinden önceden bu yönde alınan uygun bir izin bulunmadığı müddetçe, Satıcı’ nın teknik Bilgisi’ni veya bunun doğrudan Ürünü’ nü (a) İhracat Düzenleme Regülasyonları, Ülke Grubu E:1’de listelenen ülkelere ve vatandaşlarına, şöyle ki söz konusu liste zaman zaman Türkiye Ticaret Bakanlığı ve/veya Türkiye Hazine Bakanlığı tarafından tadil edilebilir (ki bu ülkeler zaman zaman değişebilmektedir.) ve Birleşmiş Milletler tarafından ambargo uygulanan ülkelere (ki bu ülkeler zaman zaman değişebileceği gibi halihazırda Somali, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri Cumhuriyeti veya Sierra Leone’yi kapsamaktadır) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından tek taraflı ambargo uygulanan Ermenistan ve Güney Kıbrıs’a , veya (b) Türkiye hükümetinin herhangi bir federal ofisi tarafından Türkiye’ de ihracat faaliyetlerinde bulunmaktan men edilen herhangi bir nihai kullanıcıya bilerek, doğrudan veya dolaylı yollardan yeniden ihracını yapmayacağı konusunda yazılı güvence vermektedir. 

23. ANLAŞMANIN BÜTÜNÜ  

BU ANLAŞMA, ÜRÜNLERİN YA DA HİZMETLERİN ALIMI VE SATIMI İLE İLGİLİ OLARAK TARAFLAR ARASINDAKİ NİHAİ ANLAŞMAYI TEMSİL EDER VE DAHA ÖNCEKİ TÜM TEKLİFLERİN, SİPARİŞ TEYİTLERİNİN, TAAHHÜT MEKTUPLARININ, PROTOKOLLERİN YA DA TARAFLAR ARASINDAKİ DİĞER ANLAŞMA VE MUTABAKATLARIN BU SÖZLEŞME İLE ÇELİŞEN HER TÜRLÜ ÇELİŞEN KOŞUL VE HÜKÜMLERİNİ GEÇERSİZ KILAR.